Advocaat


PRIVACYBELEID

Het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. Toepassingsgebied

Het privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers worden verstrekt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

Advocaat Konstantijn Ediers is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

3. Persoonsgegevens

Bij de aanstelling van het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers worden door de cliënt de volgende persoonsgegevens overgemaakt : identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, mailadres, telefoon/gsm-nummer, rijksregisternummer, KBO/BTW nummer, ...).

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij wijziging ervan dient door de cliënt hiervan asap mededeling te worden gedaan.

4. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

5. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten :
- Recht op inzage
- Recht op wijziging van gegevens
- Recht op gegevensverwijdering
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
- Recht van bezwaar
- Recht op beperking van de verwerking en intrekking van de toestemming

6. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals medewerkers, secretariaat, IT-leverancier, boekhouder, revisor, … .

De hierboven vermelde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvoor zij werden verstrekt.
In geen geval kan het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7. Vragen of opmerkingen

Het kantoor van advocaat Konstantijn Ediers stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Indien u  vragen of opmerkingen heeft kan u zich wenden tot advocaat Konstantijn Ediers, Stationsstraat 12, 9300 Aalst, tel. 053/71.10.45, e-mail : konstantijn@advocaat-ediers.be.
Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn staat het u vrij  contact op te nemen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel. 02/274.48.00, e-mail : contact@apd-gba.be).